0
Tarjouskori
Korissa ei ole yhtään tuotetta
Jatka selailua

Rekisteri- / tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Puuha Group Oy (Y-tunnus: 1060493-2)
Teollisuuskatu 28-30
20520 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa (Data Protection Officer / General Data Protection Regulation – GDPR)

Elina Laukkanen
elina.laukkanen@puuha.com

3. Rekisterin nimi

Puuha Groupin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Puuha Group Oy käyttää henkilötietorekisteriään asiakassuhteen-, asiakaspalvelun- sekä myynnin ja markkinoinnin hoitoon, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella sekä sopimuksen täytäntöön paneminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen, sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen, asiakassuhteemme hoitaminen, tapahtumien järjestäminen, asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi, sähköinen suoramarkkinointi, mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriin tallennetaan vain nykyisen ja/tai mahdollisen tulevan asiakassuhteen kannalta oleellisia tietoja. Henkilön sukupuoleen, terveyteen, seksuaaliseen, poliittiseen tai uskonnolliseen suuntautumiseen tai muuhun yksityisyyteen liittyviä tietoja ei tallenneta rekisteriin.

Markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään myös Puuha Group Oy:n jälkimarkkinointiin ja uusasiakashankintaan sekä tässä tarkoituksessa Puuha Group Oy:n tarjoamien palveluiden sähköiseen markkinointiin ja markkinatutkimusten tekemiseen.

Sähköinen suoramarkkinointi toteutetaan B2B -sähköpostimarkkinoinnin hyvää tapaa noudattaen. Sähköpostiviestintää pyritään mahdollisimman tarkasti kohdentamaan rekisteröidyn työtehtävien mukaisesti. Sähköpostiviestinnästä voi kieltäytyä jokaisessa markkinointipostissa olevan linkin kautta tai lähettämällä sähköpostia edellä mainituille yhteyshenkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asiakasnumero tai muu numerosarja kuten liidin tunnistenumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana;
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä
  • yhteystiedot, titteli/arvonimi, oppiarvo, asiakassegmentti, verkko-osoite, maa, IP-osoite, yrityksen sijaintia koskeva paikannustieto;
  • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot kuten asiakasportaalin lokitiedot.
  • Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä tilauksista ja/tai täyttämistä lomakkeista verkkopalvelussa tai palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään lisätyistä tiedoista.

Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja voidaan saada myös palveluntarjoajilta ja alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen tai B2B kohderyhmien toimittamiseen. Tietoja voidaan saada ja täydentää myös sosiaalisesta mediasta, julkisesta verkosta sekä palveluntarjoajilta, jotka tarjoavat näiden tietojen toimittamista ja täydentämistä.

Rekisterin tietoja täydennetään Puuha Group Oy:n verkkosivuilla (evästeiden) ja asiakkaan täyttämien lomakkeiden sekä sähköisen suoramarkkinointipalvelun seuraamien lähetys-, avaus-, klikkaus- ja listalta poistumistiedoilla.

7. Rekisteröidyn tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko Puuha Group Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, lisäarvopalvelun tuottamiseen, luottopäätöksen tueksi, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Puuha Group Oy -kattobrändin alla toimiville yhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien tietojärjestelmien ja käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet, jotka voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin varmistetaan, että ko. palveluntarjoaja täyttää General Data Protection Regulation (GDPR)  säännöstön vaatimukset.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi.

Tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi mikäli viranomaiset ja/tai lainsäädäntö eivät sitä estä. 

Pyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan anonymisoitavaksi tai kokonaan poistettavaksi ja millä perusteella.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kielto voidaan tehdä yksinkertaisesti jokaisen sähköpostin lopussa olevasta linkistä tai ilmoittamalla rekisterinpitäjälle.

Sivukartta